Rodo

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak informuje niniejszym, Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w piśmie załączonym do niniejszego zawiadomienia i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych(podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);
II. Kategorie przetwarzanych danych,
Przedmiotem przetwarzania będą lub w razie uzasadnionej okolicznościami egzekucji potrzeby mogą być następujące kategorie Pani/Pana danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej itd.
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne – PESEL, NIP, REGON
Elektroniczne dane identyfikacyjne – numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.
Transakcje finansowe, umowy oraz ugody zaistniałe pomiędzy Panią/Panem i dłużnikiem w zakresie w jakim mogą one mieć wpływ na stan majątkowy dłużnika w tym przysługujące mu wierzytelności,
Informacje dotyczące działań sądowych – o ile wiążą się z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub mają wpływ na jego przebieg
Nagrania wideo – z czynności egzekucyjnych w zakresie określonym przepisami lub uznanym za niezbędny dla celów udokumentowania przebiegu czynności o ile będzie Pan/Pani ich uczestnikiem
III. Odbiorcy danych
Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:
• biuro rachunkowe,
• administrator systemu komputerowego,
• dostawcy usług hostingowych
• podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości
• w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych – dostawcy oprogramowania,
• podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych
• usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej
innym niezależnym odbiorcom:
• stronom postępowania i ich pełnomocnikom lub przedstawicielom ,
• kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc., o ile będzie to konieczne dla przeprowadzenia czynności egzekucyjnych
• świadkom czynności egzekucyjnych o ile będą one Pani/Pana pośrednio dotyczyć
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 lat ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.
VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzane są nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
Może Pani/Pan także domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez komornika. W celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać
swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez komornika przetwarzania objętego sprzeciwem. Komornik przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też
że Pani/Pana dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora: 59-700 Bolesławiec, ul. Daszyńskiego 13/1.
Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:
• wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761§ 1i 2kpc, art.126 w zw. z art 13§ 2 kpc oraz art. 809kpc . Niepodanie Pani/Pana danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem Pani/Pana praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.
VIII.Informacja o źródle danych Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od Pani/Pana, w niektórych przypadkach mogą zostać wskazane przez strony postępowania, uczestników czynności egzekucyjnych lub podmioty wymienione w art. 761 kpc, o ile zwrócił się do nich o to komornik. Informacje te objęte tajemnicą zawodową komornika sądowego, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO)

Licytacje

Licytacje Komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak informuje, że licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię w gotówce można złożyć w kancelarii komorniczej w Bolesławcu przy Ul. Daszyńskiego 13/1 w dni urzędowania lub uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. Odział I we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie dalej

LICYTACJE

Ruchomości

Nieruchomości

Inne prawa majatkowe

Licytacje nieruchomości

Licytacja Ruchomości

Inne prawa majątkowe

Kontynuuj czytanie

Start

Godło

Komornik Sądowy
Piotr Wawrzyniak

Dynamika

Indywidualne podejście do każdej sprawy działania w terenie na obszarze całego kraju. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości.

Kontakt

Nowoczesność

Wykorzystanie dostępu do baz danych:

Co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w ciągu 24 godzin. Kancelaria obsługuje wnioski złożone w e-Sądzie - EPU.
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika
  • Dostęp do katastru nieruchomości online
  • Zapytania ZUS online

Informujemy, iż nie przyjmujemy spraw spoza rewiru na podstawie art.10 Ustawy o komornikach.

Inspektorem danych osobowych jest Mikołaj Ryzop nr tel. 535 342 441 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szybki Kontakt

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek
w godz. od 9.00 do 14.00

Kontynuuj czytanie