OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003968/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2023r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

budynku mieszkalno-gospodarczego dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w zabudowie wolnostojącej położonego: 59-730 Nowogrodziec, nr dz. 341/53, Milików, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00003968/4. Działka o powierzchni 0,7400 ha o kształcie nieregularnym. Budynek wybudowany został przed 1939r. w technologii tradycyjnej- murowany z kamienia i z cegły. Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Stan techniczno- użytkowy budynków posadowionych na terenie nieruchomości określony został jako słaby. Nieruchomość stanowi własność Ewy Robaczyńskiej.

Suma oszacowania wynosi 249 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00014952/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku warsztatowo-magazynowego, położonego w Nowogrodźcu ul. Słowackiego 1, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, województwo dolośląskie a której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00014952/9. Na działce nr 611/2 zlokalizowany jest budynek użytkowy wzniesiony w I połowie XX wieku, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o podłużnym układzie konstrukcyjnym, murowany z pustaków i bloczków betonowych. Układ funkcjonalny budynku obejmuje dwa pomieszczenia biurowe wraz z toaletą, kuchnią i komunikacją, o łącznej powierzchni użytkowej 75,50 m2 oraz dwie hale warsztatowo- magazynowe po 160 m2 każda, łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 395,50 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, a w części biurowej także wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku warsztatowo magazynowego stanowi własność Grzegorza Darul.

Suma oszacowania wynosi 805 000,00 zł x 23% należny podatek VAT 185 150,00 zł, wartość brutto wynosi 990 150,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 742 612,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 015,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (UDZIAŁ 1/2) nr KW JG1B/00020687/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2023r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

Ułamkowego udziału 1/2 prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku przemysłowo- produkcyjnego, położonego w Bolesławcu przy ul. Mostowej, działka ewidencyjna nr 173/6,173/11, obręb 0003. Na działce nr 173/11 zlokalizowany jest budynek przemysłowo- produkcyjny , wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, remontowany i modernizowany. Obiekt trzykondygnacyjny w kształcie zbliżony do litery L, podpiwniczony, kryty płaskim stropodachem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 414,71 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje : elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową , centralnego ogrzewania. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-P1- przeznaczenie podstawowe-zabudowa przemysłowa, obiekty produkcyjne,składów i magazynów; przeznaczenie uzupełniające- infrastruktura techniczna. W części nieruchomość położona jest także na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także w strefie ochrony konserwatorskiej- archeologicznej. Nieruchomość w udziale 1/2 stanowi własność dłużnika Sylwi Mucha.

Suma oszacowania ułamkowego udziału wynosi 3.113.000,00 zł, x 23% należny podatek VAT 715.990,00 zł. wartość brutto wynosi 3.828.990,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.871.742,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 382.899,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (UDZIAŁ 1/4) nr KW JG1B/00008463/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2023r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

ułamkowego udziału 1/4 nieruchomości należącej do dłużnika Ireneusza Turczynowicz położonej: 59-700 Bolesławiec, Suszki 24, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00008463/9. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne nr 353/3 o powierzchni 2 233m2 i nr 353/5 o powierzchni 7 323 m2. Działki położone są po dwóch stronach drogi. Na działce nr 353/5 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter + piętro), częściowo podpiwniczony, wzniesiony ok.1970r. w technologii tradycyjnej murowanej. W skład powierzchni użytkowej wchodzi 5 pokoi, 3 kuchnie, 2 łazienki, komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 118,00 m2. Na działce nr 353/3 znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchniach 68m2 i 63m2 oraz ruiny innego budynku gospodarczego. Komornik informuje, iż w dziale III księgi wieczystej wymieniony jest zapis dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z całego parteru budynku mieszkalnego na rzecz Weroniki Turczynowicz.

Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/4 z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą wynosi 47 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 812,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 775,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

nr KW JG1B/00035147/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego: 59-700 Bolesławiec, ZYGMUNTA AUGUSTA 17/22, Bolesławiec, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00035147/6 oraz prawo współwłasności działki gruntu nr 501 o powierzchnii 0,1954 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1B/00021516/3 . Lokal mieszkalny położony jest na VIII kondygnacji (tj. na VII piętrze) jedenastokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w 1975r., w technologii wielkopłytowych elementów betonowych i żelbetonowych. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje trzy pokoje (największy pokój posiada balkon), kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchnii użytkowej wynoszącej 47,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 1,40 m2. Razem powierzchnia użytkowania nieruchomości lokalowej zgodnie z księgą wieczystą wynosi 49,20 m2. Mieszkanie skrajne, o układzie dwustronnym, układ funkcjonalny w pełni rozkładowy. Lokal mieszkalny stanowi własność dłużnika Urszuli Popko.

Suma oszacowania wynosi 256 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (UDZIAŁ 3/4)

nr KW JG1B/00032891/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

ułamkowego udziału 3/4 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 6, stanowiącym odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1B/00032891/5, położonym w Tomaszowie Bolesławieckim nr 143B/1, gmina Warta Bolesławiecka , powiat bolesławiecki, województwo dolnośląski, wraz z udziałem w wysokości 42/2000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 836/20 o powierzchni 0,4604 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00031065/9.

Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na III kondygnacji tj. na II piętrze trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego. W skład powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowej wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 42,00 m2. Nieruchomość w udziale 3/4 stanowi własność Ewy Dziewińskiej.

Suma oszacowania wynosi 74 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 687,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 425,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032996/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2023r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego: 59-720 Szczytnica, 129 KL.5/68, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00032996/1. Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,70 m2. Do lokalu przynależy udział w wysokości 90/10000 nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/11 o powierzchni 0,6159 ha . Lokal mieszkalny stanowi dłużnika Sylwi Perenc.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak