OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030202/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz stodołą, położona w miejscowości Raciborowice Górne , w granicach działki nr 224., o powierzachni 0,61 ha, oraz działki niezabudowane 227/2,239,280 o łącznej powierzchni 4,57 ha, połozone w terenie gminy Warta Bolesdławiecka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr kw JG1B/00030202/5. Nioeruchomość stanowi własność Jany Zalewskiej udział 1/10, Łukasza Zalewskiego udział1/10, Stanisława Zalewskiego udział 2/10, Bronisława Zalewskiego udział 2/10, Anny Zalewskiej udział 2/10 oraz Władysława Zalewskiego udział 2/10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Raciborowice Górne przewiduje: dla działki 239,280 R/1-35 Raciborowice Dolne- tereny rolnicze- uprawy polowe, dla działki 224,227/2 MN-39 Raciborowice Dolne , MN/1-63 Raciborowice Górne , MN/1-23 Jurków- przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza.

Suma oszacowania wynosi 389.450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292.087,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00041191/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem rekreacyjnym położonym w miejcowości Mierzwin 30a na działce o pow. 0,30 ha, obręb 0017 w granicach działki 69/2, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr kw JG1B/00041191/4. Budynek mieszkalny jednorodzinny , jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Wybudowany w roku 2008 w technologii tradycyjnej, składa się z wiatrołapu, holu, w-c, kuchni, komórki, czterech pokoi - w tym pokój dzienny, pomiesznienia gospodarczego pralnia, łazienki oraz garderoby o łącznej powierzchni użytkowej 225,2 m2.

Budynke rekreacyjny to jednoprzestrzenne pomieszczenie - basen z wydzieloną toaletą. Obiekt parterowy na takich samych gabatytach zewnętrznych jak dom. Wybudowany w roku 2008 w technologii tradycyjnej. Budynke składa się z pomieszczenia rekreacyjnego, pomieszczenia gospodarczego oraz toalety, o łącznej powierzchni użytkowej 233,47 m2. łączna powierzchnia budynków wynosi 458,67 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Zdzisława Oszczęda.

Suma oszacowania wynosi 1. 602.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1. 068.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160.200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B00037864/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 sala nr 21 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowści Iwiny 128A, działka ewidencyjna nr 189/1 o łącznej powierzchni 0,2970 ha. Dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B00037864/2. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym trzykondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 199,10 m2., obejmuje sześć pokoi, trzy kuchnie, trzy łazienki oraz komunikacja. W podpiwniczeniu budynku znajduje się garaż jednostanowiskowy, kotłownia i łazienka gospodarcza. Nieruchomośc stanowi własnośc dłużników Agaty i Adama Jurkiewicz.

Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 86

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00033409/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Szczytnica 121 kl.2

należącego do dłużnika Łukasza Kłopotek, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr kw JG1B/00033409/7. Do lokalu przynależy udział w wysokości 7120/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 408/32 o powierzchni 0,2527 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do uzytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr kw JG1B/00033319/9.Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łacznej powierzchni uzytkowej 46 m2. Układ funkcjonalny w pełni rozkładowy. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjna, brak ogrzewania.

Suma oszacowania wynosi 73.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00046786/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2019r. o godz. 09:30 w Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak, Kancelaria Komornicza nr III w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul. Daszyńskiego 13/1 odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr kw JG1B/00046786/7, położonego w Bolesławcu przy ul. Cichej 6B/3 należącego do dłużnika Krystyna Graszka. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I kondygnacji trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego wzniesionego w latach 60-tych w technologii murowanej. Do lokalu przynależy udział w wysokości 14/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt nr 495/1 o pow. 0,0204 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr kw JG1B/00011816/3. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 59,70 m2. Mieszkanie skrajne o układzie trójstronnym . Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

Suma oszacowania wynosi 149 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu przy ul. Sądowa 1 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak