OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (UDZIAŁ 3/6) nr KW JG1B/00033537/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-02-2024r. o godz.10:00  nastąpi rozpoczęcie licytacji elektronicznej przeprowadzonej  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,  licytacja kończy się w dniu 21-02-2024r. o godzinie 10.00.
                                                                                                                                                                pierwsza licytacja
ułamkowego udziału 3/6 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 4, położonym w Szczytnicy nr 130/3, stanowiącym odrębną nieruchomość, objętym księgą wieczystą KW JG1B/00033537/3 wraz z udziałem w wysokości 6762/600000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu  nr 408/22 o powierzchni 0,2375 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00033312/0. Lokal mieszkalny położony jest na II kondygnacji  tj. na I piętrze pięciokondygnacyjnego  bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii  żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje  dwa pokoje(w tym jeden z balkonem), kuchnię, łazienkę z wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 45,70 m2. Mieszkanie skrajne, dwustronne, w pełni rozkładowe. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Brak instalacji c.o. Lokal jest ogrzewany przenośnym grzejnikiem elektrycznym. Nieruchomość stanowi własność  Ewy Załęckiej.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    43 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 750,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przezd rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przymuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną, mając na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania, skuteczność egzekucji, bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
 
 Komornik Sądowy  Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00045220/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2024r. o godz.09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się
 
 pierwsza licytacja    
 
użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności, nieruchomości położonej  59-720 Raciborowice Górne, Osiedle 28, Iwiny dla której  Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00045220/5. Na działce nr 426/24 zlokalizowany jest budynek biurowo-usługowy , wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej budowanej z cegły, remontowany i modernizowany na przestrzeni lat. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty płaskim stropodachem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 041,10 m2. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną(do szamba), gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/45/11 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach Iwiny i Lubków (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12-07-2011r. Nr 145 poz. 2459), wyceniona nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu P/1-3- przeznaczenie podstawowe-tereny przemysłowe. Jest to także strefa OW obserwacji archeologicznej. Nieruchomość stanowi własność Ewy Utratnej oraz Piotra Utratnego w udziale po 1/2.
 
 
Suma oszacowania wynosi 1 739 000,00zł, x 23% należny podatek VAT 399 970,00 zł, wartość brutto wynosi 2 138 970,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   1 604 227,50 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 213 897,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00023959/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-02-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,  odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
 Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Łaziska na terenie gminy Bolesławiec. Na przedmiotową nieruchomość składają sie następujące działki o numerach:
38/2 ,38/8, 38/9, 38/10, 38/12, 67/16, 67/17, 67/18,  67/19,  67/20,  71, 72/5, 72/14, 83, 84, o łącznej powierzchni 12,7035 ha, obręb nr 0015, Łaziska, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00023959/4, prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Lidii Starzyk.  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w obszarze miejscowości Łaziska na terenie gminy Bolesławiec, w rejonie, który charakteryzuje się występującymi terenami leśnymi, rolniczymi oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Główne ciągi komunikacyjne zlokalizowane są w dalszej odległości, w tym południowo- wschodnia obwodnica Bolesławca, która w kierunku północnym prowadzi do drogi wylotowej z Bolesławca w stronę autostrady A4 (stanowi część drogi krajowej DK nr 94), natomiast w kierunku południowo-zachodnim prowadzi do drogi wylotowej z Bolesławca w stronę Lwówka Śląskiego  i Jeleniej Góry (stanowi część drogi wojewódzkiej DW nr 297). Wjazd na teren działek zróżnicowany w zależności od lokalizacji każdej z nich; kształt działek  także zróżnicowany  jak i uzbrojenie, gdzie część działek uzbrojona jest w jedną, dwie lub trzy sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa (w) lub/i elektryczna (e) lub/i kanalizacyjna (k) lub/i gazowa (g), a część nie jest uzbrojona. Analogicznie sytuacja wygląda pod względem zagospodarowania, gdzie część działek jest porośnięta drzewostanem oraz innego rodzaju roślinnością w całości lub w części, a część nie jest porośnięta drzewostanem oraz innego rodzaju roślinnością. Zróżnicowanie występuje także w przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m. in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze, tereny sportu i rekreacji, tereny zalesień czy dróg wewnętrznych i komunikacji pieszo-jezdnej).                                  
 
Suma oszacowania wynosi 1 817 933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1 211 955,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 181 793,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00032996/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-02-2024r. o godz. 09:30  w   budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się
 
druga licytacja
 
lokalu mieszkalnego   położonego: 59-720 Szczytnica,  129 KL.5/68,    dla którego  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00032996/1. Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki  z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,70 m2.   Do lokalu przynależy udział w wysokości 90/10000 nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/11 o powierzchni 0,6159 ha . Lokal mieszkalny  stanowi dłużnika Sylwi Perenc.
 
Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    80 666,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00024801/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-02-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,  odbędzie się 
 
druga licytacja
 
ułamkowego udziału 1/2 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta kw JG1B/00024801/9 położonym w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej  nr 15E, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki wraz z udziałem w  wysokości 90/20000 części ( tj. 1/2 udziału 90/10000 częśc) o powierzchni 0,6748 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użtku właścicieli lokali , objęte księgą wieczystą  kw JG1B/00021840/3. Lokal zlokalizowany jest na I kondygnacji(tj. na parterze) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii wielkiej płyty prefabrykowanych elementów żelbetonowych i betonowych.  Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię , łazienkę z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 30,95 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i wentylacyjną. Ułamkowa część nieruchomości (1/2)  stanowi własność Piotra Wodzinowskiego.
 
Suma oszacowania wynosi 38 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    25 333,33zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00018101/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-01-2024r. o godz.09:45 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny. Działka ewidencyjna nr 203/22 obręb 0003 Bolesławiec stanowi drogę dojazdową od drogi powiatowej ( dz.nr 198/2 dr) do działek nr 203/15, 203/16, 203/19, 203/17. Dział III księgi wieczystej zawiera zapis o ograniczonym prawie rzeczowym z wiązanym z inną nieruchomością. Powierzchnia działki wynosi 363 m2, ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, nawierzchnia jest utwardzona szutrem oraz początkowym fragmencie asfaltem. Przez fragment działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu - wodociągowa i kanalizacyjna. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis. Zgodnie  Z uchwałą   Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrebie ulic : Dolne Młyny - Jezierskiego - Wróblewskiego, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie  oznaczonym  symbolem planu I-U2-tereny usług.  Użytkowania wieczystego działki gruntu należy  do dłużnika Krystiana Mucha, dla którego  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00018101/7.
 
 
Suma oszacowania wynosi 50.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 11.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 41 000,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu
 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00003968/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-01-2024r. o godz.09:15 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
budynku mieszkalno-gospodarczego dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w zabudowie wolnostojącej położonego: 59-730 Nowogrodziec, nr dz. 341/53, Milików,  dla której  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00003968/4.  Działka o powierzchni  0,7400 ha o kształcie nieregularnym. Budynek wybudowany został przed 1939r. w technologii tradycyjnej- murowany z kamienia i z cegły. Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Stan techniczno- użytkowy budynków posadowionych na terenie nieruchomości określony został jako słaby. Nieruchomość  stanowi własność Ewy Robaczyńskiej.
 
 
Suma oszacowania wynosi 249 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  166 400,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021170/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego: 59-726 Osiecznica, Husarska 4J 13, Świętoszów, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00021170/5. Lokal mieszkalny nr 13 zlokalizowany w skrajnej klatce nr 4J. Nieruchomość lokalowa położona jest na V kondygnacji, jest to mieszkanie środkowe w pełni rozkładowe.W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje w tym jeden z balkonem, kuchnia łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 47,51 m2. Lokal posiada udział w nieruchomości wspólnej wynoszącej 67/10000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 217/1 o pow. 0,0937 ha. Lokal mieszkalny stanowi własność Adriana Rybińskiego.

Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak