OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021611/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się

pierwsza licytacja

Ułamkowego udziału 1/2 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącym odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr kw JG1B/00021611/9, położonym w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej nr 6C, gmina Osiecznica, wraz z udziałem w wysokości 22/200 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 216/5 o powierzchni 0,3915 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą o kw JG1B/00020400/0. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi w tym jeden z balkonem, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47,78 m2.

Lokal mieszkalny w udziale 1/2 stanowi własność dłużnika Moniki Barańskiej.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu zarządzeniem z dnia 28.09.2018 r sygn.akt I Co 349/18 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratora, Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu wskazała adwokata Bartosza Chlebowicza.

Suma oszacowania ułamkowego udziału wynosi 21.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00027770/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo- usługowym położonym w Bolesławcu przy ul. Staszica 9D, należącym do dłużnika Elżbiety Kozioł, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00027770/3. Na działce nr 161/5 o powierzchni 0,1807 ha zlokalizowany jest budynek handlowo- usługowy, obiekt trzykondygnacyjny ( piwnica, parter, poddasze), z dwoma zewnętrzymi klatkami schodowymi, po obu stronach budynku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 774,36 m2, w tym piwnica 249,30 m2, parter 261,30m2, poddasze 263,76 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną energooszczędnym piecem gazowym. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec - wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu B-P4: przeznaczenie podstawowe-przemysł, przeznaczenie równorzędne - usługi.

Suma oszacowania wynosi 3 205.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 136.666,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 320.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00027768/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2020r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Dobra 3R, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00027768/6 . W skład działki o nr 53/20 wchodzą tereny mieszkaniowe ( B ) o pow. 0,0863 ha oraz grunty orne ( RV) o pow. 0,0586 ha cała powierzchnia działki i użytków wynosi 0,1449 ha. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny ( parter + poddasze użytkowe ), bez podpiwniczenia, wzniesiony w 2008 r. w technologii tradycyjnej. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi, kuchnię, dwie łazienki, garderobę, komunikację, pralnie i schowek o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wi 186,00 m2. W budynku znajduję się także garaż dwustanowiskowy o powierzchni 56,80 m2 oraz kotłownia o powierzchni 8,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 708.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 531.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Piotr Wawrzyniak

Komornik Sądowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00026821/9

Co 1355/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

druga licytacja

prawa użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności. Nieruchomość położona w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 42. Na działce nr 203/19 znajduje się budynek użytkowy zaadaptowany z budynku gospodarczego na warsztatowy ok roku .2007. Obiekt jednokondygnacyjny, bezpodpiwniczenia, o podłużnym układzie konstrukcyjnym ze stalową konstrukcją nośną i ścianami murowanymi. Układ funkcjonalny budynku obejmuje hale warsztatową, szatnie, łazienkę, biuro, hall, myjnie i kotłownie, o łącznej powierzchni użytkowej 311,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Na działce 203/19 zlokalizowany jest także budynek garazowy, jednokondygnacyjny murowany, zawierający trzy oddzielne garaże z dużymi bramani stalowymi o powierzchni użytkowej 20,30m2 każdy oraz pomieszczenie dodatkowe o powierzchni 20 m2, razem 80,90 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny- Jezierskiego- Wróblewskiego wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-U2-teren usług. Użytkownikiem wieczystym gruntu i prawa własności budynku warsztatowego i budynku garażu należą do dłużnika Krystiana Mucha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00026821/9. Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczenia.

Suma oszacowania wynosi 747.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 498.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Piotr Wawrzyniak

Komornik Sądowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018101/7

Co 1354/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2020r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

druga licytacja

prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny. Działka ewidencyjna nr 203/22 obręb 0003 Bolesławiec stanowi drogę dojazdową od drogi powiatowej ( dz.nr 198/2 dr) do działek nr 203/15, 203/16, 203/19, 203/17. Dział III księgi wieczystej zawiera zapis o ograniczonym prawie rzeczowym z wiązanym z inną nieruchomością. Powierzchnia działki wynosi 363 m2, ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, nawierzchnia jest utwardzona szutrem oraz początkowym fragmencie asfaltem. Przez fragment działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu - wodociągowa i kanalizacyjna. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis. Zgodnie Z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrebie ulic : Dolne Młyny - Jezierskiego - Wróblewskiego, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-U2-tereny usług. Użytkowania wieczystego działki gruntu należy do dłużnika Krystiana Mucha, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00018101/7.

Suma oszacowania wynosi 32.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21.333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Piotr Wawrzyniak

Komornik Sądowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021170/5

Co 1356/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2020r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Świętoszów ul. Husarska 4J/13 należącego do dłużnika Adrian Rybiński, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00021170/5. Do lokalu przynależy udział w wysokości 67/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 217/1 o powierzchni 0,0937 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą kw JG1B/00019600/2. Nieruchomość lokalowa położona jest na V kondygnacji ( IV piętro). W skład lokalu wchodzi dwa pokoje w tym jeden z balkonem, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 47,51 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z kominka znajdującego w dużym pokoju, z rozprowadzeniem na mieszkanie.

Suma oszacowania wynosi 67.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44.666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Piotr Wawrzyniak

Komornik Sądowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00024383/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2020r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 w sali nr 24 odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowogrodziec ul. Kościelna 2/3/7, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00024383/2. Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze składa się z 1 pokoju, łazienki, wc oraz kuchni. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 32,70 m2. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej który wysokosi. 86/1000. Lokla stanowi własność dłużnika Anny Laszczyk.

Suma oszacowania wynosi 58 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu przy ul. Sądowa 1 pok. w kancerlarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Piotr Wawrzyniak

Komornik Sądowy