OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021346/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 sala 26 odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość , dla którego prowadzona jest księga wieczysta kw JG1B/00021346/0, położonego w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej nr 4a gmina Osiecznica, wraz z udziałem w wysokości 43/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działek gruntu nr 217/1,217/2, 217/3, 217/4, 217/5 o łącznej powierzchni 1,9627 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr kw JG1B/00019600/2. Wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest na II piętrze składa się z jednego pokoju , kuchni z balkonem, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 30,58 m2. Mieszkanie o wysokim stopniu zużycia technicznego, aktualnie nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Mieszkanie stanowi własność dłużnika Maksyma Petrosyaka.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział CywilnyPostanowieniem z dnia 13.02.2020 r Sygn.akt I Co 1214/19 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratora wskazanego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu Panią adwokat Beatę Adamczyk

Suma oszacowania wynosi 25.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00025412/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2022r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym położonym w miejscowości Parzyce nr 53A, działka ewidencyjna nr 286/3 , obręb 0008 Parzyce , gmina Nowogrodziec. Na działce nr 286/3 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący , parterowy, z poddaszem użytkowym , bez podpiwniczenia , z garażem wzniesiony ok 2006r.. W skład domu wchodzi 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki , komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 165,46 m2 oraz garaż z kanałem o powierzchni 29,15 m2. i kotłownią o powierzchni 13,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła na opał stały. Powierzchnia działki i użytków wynosi 1,0215 ha. Nieruchomość posiada dojazd z drogi głównej, drogą utwardzoną częściowo przez sąsiednią działke nr 286/1. Nieruchomość stanowi włsność dłużnika Krzysztofa Gelenczir.

Suma oszacowania wynosi 410.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz12:00. do godz14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00001208/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

ułamkowego udziału 4/6 niewydzielonej części nieruchomości działki niezabudowanej nr 408 o pow. 3,21 ha oraz działki 445/2 o pow. 0,30 ha, o łącznej wielkości 3,51 ha położonej w miejscowości Zebrzydowa gnina Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw JG1B/00001208/5. Zgodnie z oznaczeniem geodezyjnym działka o nr 408 rodzaj użytków łąki trwałe ŁIV, grunty orne RIV o pow. 0,05 ha ,RIVb o pow.1,68 ha oraz RV 1,23 ha, natomiast działka nr 445/2 rodzaj użytków RIVa. Nieruchomość w udziale 4/6 stanowi włsność dłużnika Pawła Marzec.

Suma oszacowania ułamkowego udziału wynosi 153.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115.425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.390,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Strona 2 z 2