piątek, 05 sierpień 2022 10:14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032959/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 31, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą KW JG1B/00032959/0 do którego przynależy udział w wysokości 184/10000 części w nieruchomości wspólnej, któą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/11 o powierzchni 0,6159 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00032787/3. Lokal mieszkalny nr 31 w budynku nr 129/3 położony jest na I kondygnacji tj. na parterze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego , wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 3 pokoje, kuchnię łazienkę z wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 62,00 m2 . Mieszkanie środkowe, dwustronne, rozkładowe. Wyposażone jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Nieruchomość stanowi własność dlużnika Krystyny Lach.

Suma oszacowania wynosi 146.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego..Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 11 razy