piątek, 05 sierpień 2022 10:13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00033845/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00033845/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Szczytnicy nr 106 kl.A, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą KW JG1B/00033845/5 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 125/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 5/16 o powierzchni 0,3729 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00033738/2.

Lokal mieszkalny nr 11 położony jest na IV kondygnacji tj. na III piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 30,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m2. Łącznie powierzchnia nieruchomości wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 35,40 m2. Mieszkanie środkowe, o układzie jednostronnym, w pełni rozkładowym. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Witolda Gruk

Suma oszacowania wynosi 78.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika, operat szacunkowy biegłego sądowego,Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 11 razy