wtorek, 26 lipiec 2022 06:31

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00031720/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031720/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13.09.2022r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu ul. Sądowa 1 w sali nr 19 odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego , dawnego pałacu wzniesionego w 1757 r., w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia . Budynek wpisany jest do dolnośląskiego rejestru zabytków pod numerem A/3108.762/L. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 3 pokoje , kuchnię, łazienkę z wc, spiżarkę, przedpokój i pomieszczenia gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 72,20 m2. Mieszkanie o układzie dwustronnym, nierozkładowym. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, zasilaną z pieca na opał stały. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 9/100 części, którą stanowi praw współwłasności działki gruntu nr 223/7 o powierzchni 0,5525 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą kw JG1B/00031716/8. Nieruchomość położona jest w miejscowości Iwiny 35A, stanowi własność dłużników Sylwestra i Anety Pełech na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00031720/9

Suma oszacowania wynosi 123.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92.250,0,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego..Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 15 razy