czwartek, 30 czerwiec 2022 07:34

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00008627/7

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00008627/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23.08.2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 w sali nr 24 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Żeliszów 28, należącym do dłużnika Jarosława Piekarz i Sylwi Cefal w udziale po 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00008627/7. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny obejmuje 8 pokoi, kuchnia, łazienka z wc, komunikacja, o łącznej powierzchni użytkowej 161,50 m2. Do części mieszkalnej przylega część gospodarcza, dawniej stodoła o powierzchni 35 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Na działce nr 278/5 o powierzchni działki i użytków 0,2300 ha zlokalizowany jest także budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 220 m2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/93/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem plau 4MNU przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

Suma oszacowania wynosi 182 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, w.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 31 razy