Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 13:25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00026821/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00026821/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności. Nieruchomość położona w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 42. Na działce nr 203/19 znajduje się budynek użytkowy zaadaptowany z budynku gospodarczego na warsztatowy ok roku .2007. Obiekt jednokondygnacyjny, bezpodpiwniczenia, o podłużnym układzie konstrukcyjnym ze stalową konstrukcją nośną i ścianami murowanymi. Układ funkcjonalny budynku obejmuje hale warsztatową, szatnie, łazienkę, biuro, hall, myjnie i kotłownie, o łącznej powierzchni użytkowej 311,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Na działce 203/19 zlokalizowany jest także budynek garazowy, jednokondygnacyjny murowany, zawierający trzy oddzielne garaże z dużymi bramani stalowymi o powierzchni użytkowej 20,30m2 każdy oraz pomieszczenie dodatkowe o powierzchni 20 m2, razem 80,90 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny- Jezierskiego- Wróblewskiego wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-U2-teren usług. Użytkownikiem wieczystym gruntu i prawa własności budynku warsztatowego i budynku garażu należą do dłużnika Krystiana Mucha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00026821/9. Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczenia.

Suma oszacowania wynosi 1.050.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 241.500,00 zł, wartość brutto wynosi 1.291.500,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 968.625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129.150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 46 razy