czwartek, 02 czerwiec 2022 09:45

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00042699/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej nr 41. Do lokalu przynależy udział w wysokości 10/100 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 99 o powierzchni 0,0120 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą kw JG1B/00011422/4. Lokla mieszkalny nr 5 położony jest na III kondygnacji tj. na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. Układ funkcjonalny obejmuje dwa pokoje, kuchnie z wejściem na balkon, łazienke z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 39,50 m2. Mieszkanie środkowe, dwustronne, częściowo rozkładowe- jeden pokój jest przechodni. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi kw o nr JG1B/00042699/2. Nieruchomość stanowi własność Barbary Jaworskiej.

Suma oszacowania wynosi 169.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
Czytany 20 razy