środa, 01 czerwiec 2022 09:09

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00018532/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018532/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Nieruchomości zabudowananej położonej w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej na dz.nr 6/22 o powierzchni 5 060 m2. Wjazd do nieruchomości znajduje się bezspośrednio z ulicy Gdańskiej, teren działki płaski, o kształcie zbliżonym regularnego w formie prostokąta. Nieruchomość wyposażona jest w sieci: elektryczną, wodociągową , kanalizacyjną, w pełni ogrodzona z bramą wjazdową. Dwa budynki zlokalizowane w obszarze przedmiotowej nieruchomości, to budynki o funkcji magazynowej, jednakże ze względu na swoją konstrukcje mogą być wykorzystane m.in jako powierzchnie handlowo- usługowe lub produkcyjne. Pierwszy z budynków, który położony jest w zachodnich granicach działki- z głównym wejściem od strony ulicy Gdańskiej- to budynek jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym, pokryty blachą falistą. W północnej części budynku do jego bocznych ścian przylegają dwie dobudówki. Drugi z budynków , położony jest w-mniej więcej - centralnej części nieruchomości, z wejściem głównym z zamkniętego terenu nieruchomości, to budynek konstrukcji stalowej, z wrotami, stalowymi, i stolarką okienną z aluminium. Dach budynku dwuspadowy. Ponadto na datę oględzin przedmiotowej nieruchomości znajdują się wiaty konstrukcji drewnianej , jak i metalowej atakże niewielki budynek konstrukcji drewnianej ( stróżówka). Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1188,70 m2 . Nr jedn.rej.G.145

Suma oszacowania wynosi 2.469.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 567.870,00 zł wartość brutto wynosi 3.036.870,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 2.277.652,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 303.687,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 30 razy