czwartek, 26 maj 2022 07:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00021346/0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021346/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 sala 26 odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość , dla którego prowadzona jest księga wieczysta kw JG1B/00021346/0, położonego w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej nr 4a gmina Osiecznica, wraz z udziałem w wysokości 43/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działek gruntu nr 217/1,217/2, 217/3, 217/4, 217/5 o łącznej powierzchni 1,9627 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr kw JG1B/00019600/2. Wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest na II piętrze składa się z jednego pokoju , kuchni z balkonem, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 30,58 m2. Mieszkanie o wysokim stopniu zużycia technicznego, aktualnie nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Mieszkanie stanowi własność dłużnika Maksyma Petrosyaka.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział CywilnyPostanowieniem z dnia 13.02.2020 r Sygn.akt I Co 1214/19 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratora wskazanego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu Panią adwokat Beatę Adamczyk

Suma oszacowania wynosi 25.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 23 razy