czwartek, 26 maj 2022 07:26

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00025412/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00025412/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2022r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym położonym w miejscowości Parzyce nr 53A, działka ewidencyjna nr 286/3 , obręb 0008 Parzyce , gmina Nowogrodziec. Na działce nr 286/3 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący , parterowy, z poddaszem użytkowym , bez podpiwniczenia , z garażem wzniesiony ok 2006r.. W skład domu wchodzi 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki , komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 165,46 m2 oraz garaż z kanałem o powierzchni 29,15 m2. i kotłownią o powierzchni 13,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła na opał stały. Powierzchnia działki i użytków wynosi 1,0215 ha. Nieruchomość posiada dojazd z drogi głównej, drogą utwardzoną częściowo przez sąsiednią działke nr 286/1. Nieruchomość stanowi włsność dłużnika Krzysztofa Gelenczir.

Suma oszacowania wynosi 410.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz12:00. do godz14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 21 razy