czwartek, 23 wrzesień 2021 12:53

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00012481/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00012481/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2021r. o godz. 09:30 w sali nr 27 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 odbędzie się

pierwsza licytacja

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: ANDRZEJA REJDYCH położonej: 59-730 Nowogrodziec, Czerna nr dz.746, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00012481/2. Przedmiotem wyceny są działki niezabudowane nr 94/6 o powierzchni 0,5200 ha i 106/6 o pow. 2,1400 ha. położone na terenie gminy Nowogrodziec, obręb 0001 czerna, powiat bolesławiecki. Dla szacowanej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta o nr kw JG1B/00012481/2. Zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18.08.1996 r. działka nr 106/6 działka rolna o regularnym kształcie , zbliżonym do trapez. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka nr 94/6 ma kształt zbliżony do prostokąta , położona przy drodze asfaltowej.

Suma oszacowania ułamkowego udziału wynosi 35 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 343,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 512,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 73 razy