czwartek, 23 wrzesień 2021 12:51

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00030600/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030600/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Wydział Cywilny 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 odbędzie się

druga licytacja

ułamkowego udziału nieruchomości zabudowananej budynkiem mieszkalno- gospodarczym oraz stodołą, położonej w miejscowości Nowa Kuźnia nr 26 gmina Gromadka w granicach działki nr 166 o pow. 1,10 ha oraz działki niezabudowane nr 75 o pow. 1,32 ha i 84/2 o pow. 1,27 ha. Dla szacowanej nieruchomości , w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu,w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta kw nr JG1B/00030600/5. Dla działek nr 75 i 84/2 przeznaczenie tereny użytków rolnych łaki i pastwiska. Na działce nr 166 znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy - dwukondygnacyjny oraz budynek gospodarczy -stodoła-zawalona,do rozbiórki. Nieruchomość od lat niezamieszkała .

Suma oszacowania wynosi 83 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 833,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 375,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 104 razy