czwartek, 23 wrzesień 2021 12:48

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00036835/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00036835/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu ul. Sądowa 1 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej: 59-700 Bolesławiec, Krępnica, działka ewidencyjna nr 144/1 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00036835/3. Powierzchnia działki i użytków wynosi 0,1219 ha. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 03.03.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28.05.2004r. Nr 99, poz. 1770), wyceniona nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej-projektowane. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Patrycji Łoś obecnie Polok.

Suma oszacowania wynosi 83 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 182 razy