Super User

Super User

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00008627/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23.08.2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 w sali nr 24 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Żeliszów 28, należącym do dłużnika Jarosława Piekarz i Sylwi Cefal w udziale po 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00008627/7. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny obejmuje 8 pokoi, kuchnia, łazienka z wc, komunikacja, o łącznej powierzchni użytkowej 161,50 m2. Do części mieszkalnej przylega część gospodarcza, dawniej stodoła o powierzchni 35 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Na działce nr 278/5 o powierzchni działki i użytków 0,2300 ha zlokalizowany jest także budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 220 m2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/93/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem plau 4MNU przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

Suma oszacowania wynosi 182 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, w.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00028746/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Lubków nr 17 gmina Warta Bolesławiecka, nr dz.134/1, 134/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00028746/3. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne nr 134/1 o powierzchni 2 068 m2 i nr 134/2 o powierzchni 3 207 m2. Działki położone są obok siebie. Na działce nr 134/2 zlokalizowany jest budynek mieszkalny , jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym.W skład powierzchni użytkowej wchodzą 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 123,90 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną , wodociągową, kanalizacyjną , na parterze ogrzewanie piecowe, na piętrze poddasza rozprowadzona jest instalacja c.o. Obok budynku mieszkalnego posadowiony jest budynek gospodarczo-garażowy, o łącznej powierzchni ok 50m2. Działka nr 134/1 jest niezabudowana.

Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Joanny Chmielnickiej.

Suma oszacowania wynosi 269 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018101/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2022r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu , ul. Sądowa 1 w sali nr 19 odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny. Działka ewidencyjna nr 203/22 obręb 0003 Bolesławiec stanowi drogę dojazdową od drogi powiatowej ( dz.nr 198/2 dr) do działek nr 203/15, 203/16, 203/19, 203/17. Dział III księgi wieczystej zawiera zapis o ograniczonym prawie rzeczowym z wiązanym z inną nieruchomością. Powierzchnia działki wynosi 363 m2, ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, nawierzchnia jest utwardzona szutrem oraz początkowym fragmencie asfaltem. Przez fragment działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu - wodociągowa i kanalizacyjna. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis. Zgodnie Z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrebie ulic : Dolne Młyny - Jezierskiego - Wróblewskiego, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-U2-tereny usług. Użytkowania wieczystego działki gruntu należy do dłużnika Krystiana Mucha, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00018101/7.

Suma oszacowania wynosi 50.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 11.500,00 zł, wartość brutto wynosi 61.500,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 46.125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00026821/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności. Nieruchomość położona w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 42. Na działce nr 203/19 znajduje się budynek użytkowy zaadaptowany z budynku gospodarczego na warsztatowy ok roku .2007. Obiekt jednokondygnacyjny, bezpodpiwniczenia, o podłużnym układzie konstrukcyjnym ze stalową konstrukcją nośną i ścianami murowanymi. Układ funkcjonalny budynku obejmuje hale warsztatową, szatnie, łazienkę, biuro, hall, myjnie i kotłownie, o łącznej powierzchni użytkowej 311,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Na działce 203/19 zlokalizowany jest także budynek garazowy, jednokondygnacyjny murowany, zawierający trzy oddzielne garaże z dużymi bramani stalowymi o powierzchni użytkowej 20,30m2 każdy oraz pomieszczenie dodatkowe o powierzchni 20 m2, razem 80,90 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny- Jezierskiego- Wróblewskiego wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-U2-teren usług. Użytkownikiem wieczystym gruntu i prawa własności budynku warsztatowego i budynku garażu należą do dłużnika Krystiana Mucha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00026821/9. Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczenia.

Suma oszacowania wynosi 1.050.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 241.500,00 zł, wartość brutto wynosi 1.291.500,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 968.625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129.150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018359/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni 80,00 m2 położonego w miejscowości Godzieszów 74C gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg prowadzi kw o nr JG1B/00018359/0. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi w tym jeden z balkonem, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, dodatkowo do lokalu przynależy piwnica. Do lokalu przynależy udział w wysokości 6,85 % w prawie własności działki gruntu i w prawie własności we wspólnych częściach budynku. Opiniowana nieruchomość położona jest na działce ewidencyjnej numer 519/1, obręb 0003 Godzieszów gmina Nowogrodziec. Mieszkanie stanowi własność dłużników Krzysztofa i Katarzyny Wołoszyn na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Sąd Rejonowy w Bolesławcu sygn. akt I Co 49/21 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratota , decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej jest to adw. Jacek Kurcio.

Suma oszacowania wynosi 80.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii operat szacunkowy biegłego sądowego. .Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00028630/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w miejscowości Osła nr 29, gmina Gromadka, powiat bolesławiecki, województwo dolośląskie. Na działce nr 48/4 zlokalizowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w XIX wieku, w technologii muru pruskiego - ściany szkieletowej z wypełnieniem ceglanym oraz murowanej z kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi, 2 kuchnie, łazienkę z wc, dodatkowe wc i komunikację, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 171,70 m2. Na parterze znajdują się także 4 pomieszczenia poddaszowe o łącznej powierzchni 65m2, nad całym piętrem strych nieużytkowy, a do części mieszkalnej budynku przylega część gospodarcza, murowana z kamienia, o powierzchni zabudowy 92,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania, jeden pokój na parterze ogrzewany jest z pieca żeliwnego typu koza. Na działce nr 48/4 zlokalizowany jest także budynek gospodarczy murowany z cegły i kamienia, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 95 m2. Działka nr 48/1 jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedyńczymi drzewkami owocowymi. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi kw JG1B/00028630/7 . Nieruchomośc stanowi własnośc dłużnika Zofii Koziarskiej.

Suma oszacowania wynosi 211.00,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158.250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00042699/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej nr 41. Do lokalu przynależy udział w wysokości 10/100 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 99 o powierzchni 0,0120 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą kw JG1B/00011422/4. Lokla mieszkalny nr 5 położony jest na III kondygnacji tj. na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. Układ funkcjonalny obejmuje dwa pokoje, kuchnie z wejściem na balkon, łazienke z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 39,50 m2. Mieszkanie środkowe, dwustronne, częściowo rozkładowe- jeden pokój jest przechodni. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi kw o nr JG1B/00042699/2. Nieruchomość stanowi własność Barbary Jaworskiej.

Suma oszacowania wynosi 169.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018532/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Nieruchomości zabudowananej położonej w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej na dz.nr 6/22 o powierzchni 5 060 m2. Wjazd do nieruchomości znajduje się bezspośrednio z ulicy Gdańskiej, teren działki płaski, o kształcie zbliżonym regularnego w formie prostokąta. Nieruchomość wyposażona jest w sieci: elektryczną, wodociągową , kanalizacyjną, w pełni ogrodzona z bramą wjazdową. Dwa budynki zlokalizowane w obszarze przedmiotowej nieruchomości, to budynki o funkcji magazynowej, jednakże ze względu na swoją konstrukcje mogą być wykorzystane m.in jako powierzchnie handlowo- usługowe lub produkcyjne. Pierwszy z budynków, który położony jest w zachodnich granicach działki- z głównym wejściem od strony ulicy Gdańskiej- to budynek jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym, pokryty blachą falistą. W północnej części budynku do jego bocznych ścian przylegają dwie dobudówki. Drugi z budynków , położony jest w-mniej więcej - centralnej części nieruchomości, z wejściem głównym z zamkniętego terenu nieruchomości, to budynek konstrukcji stalowej, z wrotami, stalowymi, i stolarką okienną z aluminium. Dach budynku dwuspadowy. Ponadto na datę oględzin przedmiotowej nieruchomości znajdują się wiaty konstrukcji drewnianej , jak i metalowej atakże niewielki budynek konstrukcji drewnianej ( stróżówka). Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1188,70 m2 . Nr jedn.rej.G.145

Suma oszacowania wynosi 2.469.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 567.870,00 zł wartość brutto wynosi 3.036.870,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 2.277.652,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 303.687,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00021346/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2022r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 sala 26 odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość , dla którego prowadzona jest księga wieczysta kw JG1B/00021346/0, położonego w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej nr 4a gmina Osiecznica, wraz z udziałem w wysokości 43/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działek gruntu nr 217/1,217/2, 217/3, 217/4, 217/5 o łącznej powierzchni 1,9627 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr kw JG1B/00019600/2. Wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest na II piętrze składa się z jednego pokoju , kuchni z balkonem, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 30,58 m2. Mieszkanie o wysokim stopniu zużycia technicznego, aktualnie nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Mieszkanie stanowi własność dłużnika Maksyma Petrosyaka.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział CywilnyPostanowieniem z dnia 13.02.2020 r Sygn.akt I Co 1214/19 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratora wskazanego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu Panią adwokat Beatę Adamczyk

Suma oszacowania wynosi 25.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00025412/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2022r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym położonym w miejscowości Parzyce nr 53A, działka ewidencyjna nr 286/3 , obręb 0008 Parzyce , gmina Nowogrodziec. Na działce nr 286/3 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący , parterowy, z poddaszem użytkowym , bez podpiwniczenia , z garażem wzniesiony ok 2006r.. W skład domu wchodzi 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki , komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 165,46 m2 oraz garaż z kanałem o powierzchni 29,15 m2. i kotłownią o powierzchni 13,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła na opał stały. Powierzchnia działki i użytków wynosi 1,0215 ha. Nieruchomość posiada dojazd z drogi głównej, drogą utwardzoną częściowo przez sąsiednią działke nr 286/1. Nieruchomość stanowi włsność dłużnika Krzysztofa Gelenczir.

Suma oszacowania wynosi 410.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz12:00. do godz14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Strona 1 z 2