OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00018359/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni 80,00 m2 położonego w miejscowości Godzieszów 74C gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg prowadzi kw o nr JG1B/00018359/0. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi w tym jeden z balkonem, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, dodatkowo do lokalu przynależy piwnica. Do lokalu przynależy udział w wysokości 6,85 % w prawie własności działki gruntu i w prawie własności we wspólnych częściach budynku. Opiniowana nieruchomość położona jest na działce ewidencyjnej numer 519/1, obręb 0003 Godzieszów gmina Nowogrodziec. Mieszkanie stanowi własność dłużników Krzysztofa i Katarzyny Wołoszyn na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Sąd Rejonowy w Bolesławcu sygn. akt I Co 49/21 dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowił kuratota , decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej jest to adw. Jacek Kurcio.

Suma oszacowania wynosi 80.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii operat szacunkowy biegłego sądowego. .Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak