OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00012481/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2021r. o godz. 09:30 w sali nr 27 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 odbędzie się

pierwsza licytacja

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: ANDRZEJA REJDYCH położonej: 59-730 Nowogrodziec, Czerna nr dz.746, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00012481/2. Przedmiotem wyceny są działki niezabudowane nr 94/6 o powierzchni 0,5200 ha i 106/6 o pow. 2,1400 ha. położone na terenie gminy Nowogrodziec, obręb 0001 czerna, powiat bolesławiecki. Dla szacowanej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta o nr kw JG1B/00012481/2. Zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18.08.1996 r. działka nr 106/6 działka rolna o regularnym kształcie , zbliżonym do trapez. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka nr 94/6 ma kształt zbliżony do prostokąta , położona przy drodze asfaltowej.

Suma oszacowania ułamkowego udziału wynosi 35 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 343,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 512,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

czwartek, 23 wrzesień 2021 12:52

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2021r. o godz. 11:00 w lokalu: Wartowice, 52

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania / suma rekojmi

1

SKODA RAPID

.nr rej. DBL1K74, VIN TMBAL6NH3D4011229, rok produkcji 2012, data nast. bad. 2022-01-05 00:00:00

1 [szt.]

15.000,00 zł.

11.250,00 zl. / 1.125,00 zł.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Przedmiot licytacji można oglądać w miejscowości Wartowice 52 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030600/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Wydział Cywilny 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 odbędzie się

druga licytacja

ułamkowego udziału nieruchomości zabudowananej budynkiem mieszkalno- gospodarczym oraz stodołą, położonej w miejscowości Nowa Kuźnia nr 26 gmina Gromadka w granicach działki nr 166 o pow. 1,10 ha oraz działki niezabudowane nr 75 o pow. 1,32 ha i 84/2 o pow. 1,27 ha. Dla szacowanej nieruchomości , w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu,w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta kw nr JG1B/00030600/5. Dla działek nr 75 i 84/2 przeznaczenie tereny użytków rolnych łaki i pastwiska. Na działce nr 166 znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy - dwukondygnacyjny oraz budynek gospodarczy -stodoła-zawalona,do rozbiórki. Nieruchomość od lat niezamieszkała .

Suma oszacowania wynosi 83 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 833,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 375,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00036835/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu ul. Sądowa 1 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej: 59-700 Bolesławiec, Krępnica, działka ewidencyjna nr 144/1 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00036835/3. Powierzchnia działki i użytków wynosi 0,1219 ha. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 03.03.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28.05.2004r. Nr 99, poz. 1770), wyceniona nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej-projektowane. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Patrycji Łoś obecnie Polok.

Suma oszacowania wynosi 83 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

czwartek, 23 wrzesień 2021 12:47

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2021r. o godz. 11:00 w lokalu: Bolesławiec, ul. Staszica 116

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

MERCEDES-BENZ VITO DBL 30ML ROK PROD 2000

. VSA63809413211112

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

2

Umywalka 32724000 Roco

1 [szt.]

220,00 **)

165,00

3

Umywalaka koło M 21160000

1 [szt.]

250,00 **)

187,50

4

Umywalka Roca

1 [szt.]

240,00 **)

180,00

5

Umywalka Duravit

1 [szt.]

220,00 **)

165,00

6

Umywalka Roca

1 [szt.]

370,00 **)

277,50

7

Umywalka Roca DAMA 30778300

1 [szt.]

230,00 **)

172,50

8

Umywalka Roca 37764M000

1 [szt.]

400,00 **)

300,00

9

Wanna Hydromat Klio

1 [szt.]

3 600,00 **)

2 700,00

10

Bateria Roca AMURA

1 [szt.]

330,00 **)

247,50

11

Bateria 470281500

1 [szt.]

120,00 **)

90,00

12

Bateria KFA

1 [szt.]

450,00 **)

337,50

13

Bateria prysznicowa subline horse

1 [szt.]

330,00 **)

247,50

14

Bateria 346-010-00

1 [szt.]

303,00 **)

227,25

15

Bateria Nat. Loge Trion 4

1 [szt.]

364,00 **)

273,00

16

Bateria Nat.Loge 3

1 [szt.]

220,00 **)

165,00

17

Bateria prysznicowa Quadis Honse

1 [szt.]

800,00 **)

600,00

18

Umywalka Roca

1 [szt.]

300,00 **)

225,00

19

Umywalka Roca

1 [szt.]

320,00 **)

240,00

20

Umywalka koło 131846000

1 [szt.]

475,00 **)

356,25

21

Umywalka

1 [szt.]

250,00 **)

187,50

22

Umywalka Roca

1 [szt.]

450,00 **)

337,50

23

Kabina prysznicowa Omnires

1 [szt.]

1 100,00 **)

825,00

24

Kabina prysznicowa SOH 0120

1 [szt.]

800,00 **)

600,00

*) cena za sztukę, podane wartości są wartościami brutto

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Przedmiot licytacji można oglądać w Bolesławcu przy ul. Staszica 9d. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

czwartek, 23 wrzesień 2021 12:29

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2021r. o godz. 11:00 w miejscowości Bolesławiec, ul. Zabobrze 38a

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

Nazwa

Cena Oszacowania

Cena Wywołania/ Suma Rękojmi

Przęsła ogrodzeniowe sztuk 9 , furtka wejściowa sztuk 2, brama dwuskrzydłowa sztuk 1, słupki ogrodzeniowe sztuk 10 oraz balustrada wewnętrzna sztuk 4

wartość kompletu 24.000,00 zł.

18.000,00 zł./ 2.400,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Przedmiot licytacji można oglądać w Bolesławcu przy ul. Zabobrze 38a. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak